Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 1998

Graduates
KAWANO, Hirofumi
SHA, Fei
Seniors
MANABE, Takaomi
TERAYAMA, Shunsuke
ICHIKAWA, Masahiro
MOU, Zhonglei
NAGAMINE, Hajime
NOTO, Hideyuki
Juniors
ICHIKI, Shigeo
AKUNE, Satoshi
WANG, Lei
KAWAHARA, Yoichi
KITTAKA, Seiichi
KOMATSU, Shinnosuke
GOTOH, Daisaku
KIMOTO, Hiroko
TORIGOE, Shihori