Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 1999

Graduates
KAWANO, Hirofumi
SHA, Fei
MOU, Zhonglei
Seniors
ICHIKI, Shigeo
Noto, Hideyuki
AKUNE, Satoshi
WANG, Lei
KAWAHARA, Yoichi
KITTAKA, Seiichi
KOMATSU, Shinnosuke
GOTOH, Daisaku
KIMOTO, Hiroko
TORIGOE, Shihori
Juniors
OHTSURU, Ai
ISHIBASHI, Koji
KUSANO, Atsuko
MIURA, Motoi