Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2000

Graduates
KAWANO, Hirofumi
SHA, Fei
MOU, Zhonglei
WANG, Lei
ZOU, Bin
NOGUCHI, Akihiro
Researcher Student
MA, Ling
Seniors
ICHIKI, Shigeo
GOTOH, Daisaku
OHTSURU, Ai
ISHIBASHI, Koji
KUSANO, Atsuko
MIURA, Motoi
YOSHIDAMA, Makoto
Juniors
IKEDA, Noriaki
OKANO, Shinichi
KUSANO, Junichiro
SUZUKI, Atsushi
TOMONO, Shoji
HAMADA, Shuichi
HORITA, Koji
YAMAMOTO, Hiroki