Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2001

Graduates
KAWANO, Hirofumi
SHA, Fei
WANG, Lei
ZOU, Bin
NOGUCHI, Akihiro
WHANG, Horei
CHENG, Byo
Researcher Student
MA, Ling
Seniors
ICHIKI, Shigeo
YOSHIDAMA, Makoto
IKEDA, Noriaki
OKANO, Shinichi
KUSANO, Junichiro
SUZUKI, Atsushi
TOMONO, Shoji
HAMADA, Shuichi
HORITA, Koji
YAMAMOTO, Hiroki
Juniors
INOUE, Shunichiro
KUZUNISHI, Masahiro
NAKASHIMA, Yoichi
NAGANO, Akiko
FUKUSHIMA, Sanae
FUJIWARA, Naoko
YANAGIHARA, Shunichi
KURATA, Bunshichiro