Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2002

Graduates
KAWANO, Hirofumi
SHA, Fei
WHANG, Horei
CHENG, Byo
CHENG, Wei
MA, Ling
Seniors
IKEDA, Noriaki
KUZUNISHI, Masahiro
NAKASHIMA, Yoichi
NAGANO, Akiko
FUKUSHIMA, Sanae
FUJIWARA, Naoko
YANAGIHARA, Shunichi
KURATA, Bunshichiro
Juniors
ERA, Miyuki
GOTO, Yo
SAKEMI, Shingo
SASAKI, Akihiro
AKAGI, Makoto
OHBA, Ryosuke