Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2003

Graduates
KAWANO, Hirofumi
CHENG, Wei
MA, Ling
KUZUNISHI, Masahiro
NAKAMURA, Hirofumi
Seniors
AKAGI, Makoto
ERA, Miyuki
OHBA, Ryosuke
GOTO, Yo
SAKEMI, Shingo
SASAKI, Akihiro
Juniors
WATANABE, Tomoko
OHSAKI, Kyosuke
OHHASHI, Yoshifumi
SAIKUSA, Takanori
SONODA, Tomohiro
TAKESHITA, Madoka
NAKAJIMA, Chiharu
HATAKEDA, Ryoko
FURUKAWA, Masahiro
MIYAMOTO, Suguru
HAMANISHI, Miho