Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2005

Graduates
KUZUNISHI, Masahiro
NAKAMURA, Hirofumi
Seniors
SAKEMI, Shingo
AKAGI, Makoto
OHBA, Ryosuke
OHSAKI, Kyosuke
NARUYOSHI, Shuichi
NISHIMOTO, Ryota
HASHIMOTO, Naoya
MAEHIRA, Masashi
MAKI, Takehiro
MORIZONO, Takumi
YANO, Hirokazu
YAMAGUCHI, Yohei
Juniors
IIZASA, Miyuki
INOGUCHI, Haruna
YASUURA, Risa
TSUE, Takanori