Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2009

Graduates
TESHIMA, Masanori
RO, Sei
MORI, Kazuo
YASUURA, Lisa
Seniors
MORITA, Shotaro
SHINKAWA, Tetsuhiro
TERAOKA, Tomoki
YURIMOTO, Satoshi
MITODA, Hiroshi
KAWATSU, Yusuke
MIYACHI, Norikazu
Juniors
AOKI, Hitoshi
KAMIMURA, Misato
SATOH, Motoaki
SHIGEEDA, Masatoshi
SHIRAISHI, Koji
SHIRAISHI, Takumi
TAKESHITA, Natsumi
TAMURA, Yuhki
HARADA, Kazuhiro
MAEDA, Kenta