Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2011

Graduates
TESHIMA, Masanori
RO, Sei
LU, Ka
ZHOU, Xin
OHMI, Hiroaki
Majaki, Ramees
Reserch Students
RAKU, Shuka
Seniors
YURIMOTO, Satoshi
MITODA, Hiroshi
AOKI, Hitoshi
TAKESHITA, Natsumi
HARADA, Kazuhiro
IKEGAMI, Rieko
KOHMO, Shingo
TAKASE, Hiroyuki
FUJII, Tetsushi
MATSUTANI, Ayumi
MARUYAMA, Miyuki
YASUMATSU, Taisuke
SUMITANI, Hiroki
Juniors
SAIKI, Minori
SHIMADA, Tatsuya
SHIRAKAWA, Tetsu
SONEZAKI, Mika
SONOBE, Yoji
TAKASHIMA, Masaya
TANAKA, Takeshi
FUKUCHI, Tatsuya
KAWABATA, Yuzo
TAE, Takahiro