Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2012

Graduates
TESHIMA, Masanori
LU, Ka
ZHOU, Xin
OHMI, Hiroaki
MASHAQI, Lamees
HIRAKAWA, Takeshi
LUO, Qiuxia
Seniors
MITODA, Hiroshi
SAIKI, Minori
SHIMADA, Tatsuya
SHIRAKAWA, Tetsu
SONEZAKI, Mika
SONOBE, Yoji
TAKASHIMA, Masaya
TANAKA, Takeshi
FUKUCHI, Tatsuya
KAWABATA, Yuzo
TAE, Takahiro
Juniors
OGATA, Takahito
TANIGUCHI, Takashi
TSURUTA, Yuki
NAGATOMO, Kenjiro
NISHIO, Satoshi
MASUDA, Sho
WATANABE, Kota