Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2004

Graduates
KAWANO, Hirofumi
KUZUNISHI, Masahiro
NAKAMURA, Hirofumi
Seniors
SAKEMI, Shingo
AKAGI, Makoto
OHBA, Ryosuke
WATANABE, Tomoko
OHSAKI, Kyosuke
OHHASHI, Yoshifumi
SAIKUSA, Takanori
SONODA, Tomohiro
TAKESHITA, Madoka
NAKAJIMA, Chiharu
HATAKEDA, Ryoko
FURUKAWA, Masahiro
MIYAMOTO, Suguru
HAMANISHI, Miho
Juniors
NARUYOSHI, Shuichi
HASHIMOTO, Naoya
MAEHIRA, Masashi
MAKI, Takehiro
MORIZONO, Takumi
YANO, Hirokazu
YAMAGUCHI, Yohei
YAGI, Takashi