Japanese / English

Information Analysis Seminar


Students of 2008

Graduates
TESHIMA, Masanori
RO, Sei
MORI, Kazuo
YASUURA, Lisa
Seniors
SENO, Hiroshi
TAKEDA, Ryota
TSUTSUI, Yasushi
MAMIDUKA, Hiroki
MORITA, Shotaro
Juniors
OHTANI, Yuji
SHINKAWA, Tetsuhiro
TERAOKA, Tomoki
YURIMOTO, Satoshi
MITODA, Hiroshi
KAWAZU, Yusuke